Informacje wymagane postanowieniami rozporządzenia SFDR

(Information Required by SFDR: English version below)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 9.12.2019, str. 1; dalej również jako: „SFDR”, „Rozporządzenie SFDR”, „Rozporządzenie”) weszło w życie 29 grudnia 2019 r.

Akt ten ustanawia zharmonizowane przepisy dla uczestników rynku finansowego i doradców finansowych dotyczące przejrzystości w odniesieniu do wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju oraz brania pod uwagę niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju w prowadzonych przez nich działaniach, a także w odniesieniu do przedstawiania przez nich informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem na temat produktów finansowych.

Na gruncie Rozporządzenia SFDR spółka Arkley Brinc sp. z o.o. (dalej również jako: „Arkley Brinc”) kwalifikowana jest jako uczestnik rynku finansowego, a alternatywna spółka inwestycyjna, którą zarządza, to jest Arkley Brinc spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI spółka komandytowo-akcyjna – stanowi odrębny produkt finansowy.

 

Wprowadzanie do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie SFDR w art. 3 ust. 1 wymaga od uczestników rynku finansowego opublikowania na stronie internetowej strategii wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Przez ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, zgodnie z postanowieniami art. 2 pkt 22 SFDR, należy rozumieć sytuacje lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.

Publikacja informacji odnośnie strategii przyjętej w ramach prowadzonej działalności w zakresie wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju może obejmować także informację, że uczestnik rynku finansowego nie przyjął strategii polegających na uwzględnianiu tych ryzyk, a zatem – że w bieżącej działalności ryzyk tych nie uwzględnia.

W związku z powyższym, Arkley Brinc sp. z o.o. – jako Podmiot Zarządzający Arkley Brinc Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI SKA, oświadcza na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia SFDR, że nie przyjął strategii dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Arkley Brinc nie wyłącza możliwości opracowania strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w przyszłości, co wiązać się będzie z aktualizacją niniejszego oświadczenia.

 

Główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla zrównoważonego rozwoju

Z uwagi na charakter prowadzonej działalności, który wiąże się z inwestowaniem w instrumenty udziałowe podmiotów nienotowanych, Arkley Brinc sp. z o.o. w zakresie związanym z zarządzaniem Arkley Brinc spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI spółka komandytowo-akcyjna, co do zasady nie bierze obecnie pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju, przy czym powyższe nie wyłącza możliwości analizy wpływu na środowisko danego projektu na etapie poprzedzającym podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Jest to decyzja uzależniona od konkretnego projektu inwestycyjnego.

Na ten moment nie miały miejsca i nie są przewidywane inwestycje w spółki, których działalność miałaby istotne skutki dla zrównoważonego rozwoju, natomiast w przypadku inwestycji w spółki, których działalność mogłaby wywoływać jakiekolwiek skutki środowiskowe, Podmiot Zarządzający uzależnia inwestycję od spełnienia przez założycieli i spółkę wszelkich wymogów środowiskowych, w tym uzyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwoleń, pozwoleń lub koncesji. 

 

Polityka wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 rozporządzenia SFDR, uczestnicy rynku finansowego i doradcy finansowi ujmują w swoich politykach wynagrodzeń informacje o sposobie zapewniania spójności tych polityk z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju oraz publikują te informacje na swoich stronach internetowych. Stosownie do art. 3 ust. 1 rozporządzenia SFDDR Arkley Brinc sp. z o.o. – jako Podmiot Zarządzający Arkley Brinc Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI SKA, nie przyjęła strategii dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Z uwagi na powyższe, Arkley Brinc nie ujmuje także w swojej polityce wynagrodzeń informacji o sposobie zapewnienia spójności tej polityki z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

W przedsiębiorstwie Podmiotu Zarządzającego oraz zarządzanej przez niego ASI nie funkcjonują regulaminy ani inne regulacje wewnętrzne określające zasady wynagradzania pracowników.

______________________________

ENGLISH:

 

Information required by the SFDR

Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on the disclosure of information related to sustainable development in the financial services sector (OJ L 317, 9/12/2019, p. 1; hereinafter also referred to as : "SFDR", "SFDR Regulation", "Regulation") entered into force on December 29, 2019.

 

That act establishes harmonized rules for financial market participants and financial advisers on transparency with regard to the introduction of sustainability risks into their activities and the taking into account of adverse sustainability impacts in their activities, as well as with regard to their presentation of information related to sustainable development on financial products.

Under the SFDR Regulation, Arkley Brinc sp. z o. o . (hereinafter also referred to as : "Arkley Brinc") is qualified as a financial market participant, and the alternative investment company it manages is Arkley Brinc spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI spółka komandytowo-akcyjna – is a separate financial product.

 

Introducing sustainability risks into the business

SFDR Regulation in Art. 3 section 1 requires financial market participants to publish on their website a strategy for introducing sustainable development risks into their activities in the process of making investment decisions.

By risks to sustainable development, in accordance with the provisions of Art. 2 point 22 SFDR, environmental, social or governance situations or conditions which, if they occur, could have an actual or potential material adverse effect on the value of the investment.

The publication of information regarding the strategy adopted as part of its business activities in terms of introducing sustainable development risks into its operations may also include information that the financial market participant has not adopted strategies to take these risks into account, and therefore - that it does not take these risks into account in its current operations.

Accordingly, Arkley Brinc sp. z o. o . – as the Managing Entity of Arkley Brinc Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI SKA, declares pursuant to Art. 3 section 1 of the SFDR Regulation that it has not adopted strategies regarding the introduction of sustainable development risks into its operations in the process of making investment decisions.

Arkley Brinc does not rule out the possibility of developing a strategy for introducing sustainable development risks into the business in the process of making investment decisions in the future, which will involve updating this statement.

 

The main adverse effects of investment decisions on sustainable development

Due to the nature of its business, which involves investing in equity instruments of unlisted entities, Arkley Brinc sp. z o. o . in connection with the management of Arkley Brinc spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI spółka komandytowo-akcyjna, as a rule, does not currently take into account the main unfavorable effects of investment decisions on sustainable development factors, however, the above does not exclude the possibility of analyzing the environmental impact of a given project at the stage before making investment decisions. This decision depends on the specific investment project.

At the moment, there have been no and are not planned investments in companies whose activities would have significant effects on sustainable development, however, in the case of investments in companies whose activities could cause any environmental effects, the Managing Entity makes the investment conditional on the meeting of all requirements by the founders and the company environmental issues, including obtaining appropriate administrative decisions, permits, or concessions.
 

Remuneration policy in connection with the introduction of sustainable development risks into the business

Pursuant to art. 5 section 1 of the SFDR Regulation, financial market participants and financial advisors include in their remuneration policies information on how to ensure consistency of these policies with the introduction of sustainable development risks into their activities and publish this information on their websites. Pursuant to Art. 3 section 1 of the SFDDR Arkley Regulation Brinc sp. z o. o . – as the Managing Entity of Arkley Brinc Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI SKA has not adopted strategies regarding the introduction of sustainable development risks into its operations in the process of making investment decisions. In view of the above, Arkley Brinc also does not include in its remuneration policy information on how to ensure consistency of this policy with the introduction of sustainable development risks into the business.

There are no regulations or other internal regulations defining the principles of employee remuneration in the enterprise of the Managing Entity and the ASI managed by it.